کمترین: 
567.88
بیشترین: 
581.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.88
زمان: 
9/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 آذر 1396 , 568.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:08","price":572.63},{"date":"1396/09/21 01:00","price":573.13},{"date":"1396/09/21 01:32","price":573.63},{"date":"1396/09/21 02:08","price":573.38},{"date":"1396/09/21 05:08","price":574.5},{"date":"1396/09/21 05:32","price":575.88},{"date":"1396/09/21 06:08","price":577.88},{"date":"1396/09/21 06:32","price":577.5},{"date":"1396/09/21 07:00","price":577.13},{"date":"1396/09/21 07:32","price":577.63},{"date":"1396/09/21 08:32","price":578.13},{"date":"1396/09/21 09:00","price":580.63},{"date":"1396/09/21 09:32","price":580.38},{"date":"1396/09/21 10:00","price":579.88},{"date":"1396/09/21 10:32","price":579.63},{"date":"1396/09/21 11:08","price":577.63},{"date":"1396/09/21 11:32","price":578.88},{"date":"1396/09/21 12:00","price":579.38},{"date":"1396/09/21 12:32","price":580.13},{"date":"1396/09/21 13:00","price":579.38},{"date":"1396/09/21 14:08","price":579.13},{"date":"1396/09/21 14:32","price":580.63},{"date":"1396/09/21 15:00","price":581.63},{"date":"1396/09/21 15:32","price":581.38},{"date":"1396/09/21 16:00","price":581.88},{"date":"1396/09/21 17:08","price":581.13},{"date":"1396/09/21 17:32","price":579.38},{"date":"1396/09/21 18:00","price":579.88},{"date":"1396/09/21 18:32","price":575.38},{"date":"1396/09/21 19:00","price":574.38},{"date":"1396/09/21 19:32","price":575.63},{"date":"1396/09/21 20:00","price":572.63},{"date":"1396/09/21 20:32","price":571.13},{"date":"1396/09/21 21:00","price":568.38},{"date":"1396/09/21 21:32","price":568.63},{"date":"1396/09/21 22:32","price":568.13},{"date":"1396/09/21 23:00","price":567.88},{"date":"1396/09/21 23:32","price":568.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398