کمترین: 
1.9315
بیشترین: 
1.9789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9343
زمان: 
9/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 آذر 1396 , 1.9343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:08","price":1.9474},{"date":"1396/09/21 00:32","price":1.9488},{"date":"1396/09/21 01:00","price":1.9499},{"date":"1396/09/21 01:32","price":1.9506},{"date":"1396/09/21 02:08","price":1.9503},{"date":"1396/09/21 03:08","price":1.9521},{"date":"1396/09/21 03:32","price":1.9524},{"date":"1396/09/21 04:00","price":1.9521},{"date":"1396/09/21 05:08","price":1.9547},{"date":"1396/09/21 05:32","price":1.9587},{"date":"1396/09/21 06:08","price":1.9667},{"date":"1396/09/21 06:32","price":1.9642},{"date":"1396/09/21 07:00","price":1.9623},{"date":"1396/09/21 07:32","price":1.964},{"date":"1396/09/21 08:00","price":1.9647},{"date":"1396/09/21 08:32","price":1.9658},{"date":"1396/09/21 09:00","price":1.9728},{"date":"1396/09/21 09:32","price":1.9719},{"date":"1396/09/21 10:00","price":1.971},{"date":"1396/09/21 10:32","price":1.9694},{"date":"1396/09/21 11:08","price":1.9636},{"date":"1396/09/21 11:32","price":1.9672},{"date":"1396/09/21 12:00","price":1.9687},{"date":"1396/09/21 12:32","price":1.9722},{"date":"1396/09/21 13:00","price":1.9689},{"date":"1396/09/21 13:32","price":1.9686},{"date":"1396/09/21 14:08","price":1.9684},{"date":"1396/09/21 14:32","price":1.9731},{"date":"1396/09/21 15:00","price":1.9769},{"date":"1396/09/21 15:32","price":1.9765},{"date":"1396/09/21 16:00","price":1.9782},{"date":"1396/09/21 16:32","price":1.9789},{"date":"1396/09/21 17:08","price":1.9759},{"date":"1396/09/21 17:32","price":1.9686},{"date":"1396/09/21 18:00","price":1.9711},{"date":"1396/09/21 18:32","price":1.9558},{"date":"1396/09/21 19:00","price":1.9569},{"date":"1396/09/21 19:32","price":1.9606},{"date":"1396/09/21 20:00","price":1.9483},{"date":"1396/09/21 20:32","price":1.9432},{"date":"1396/09/21 21:00","price":1.9335},{"date":"1396/09/21 21:32","price":1.9338},{"date":"1396/09/21 22:32","price":1.9315},{"date":"1396/09/21 23:00","price":1.9333},{"date":"1396/09/21 23:32","price":1.9343}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398