کمترین: 
63.34
بیشترین: 
65.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.49
زمان: 
9/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 آذر 1396 , 63.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:08","price":64.62},{"date":"1396/09/21 00:32","price":64.64},{"date":"1396/09/21 01:00","price":64.67},{"date":"1396/09/21 01:32","price":64.75},{"date":"1396/09/21 02:08","price":64.81},{"date":"1396/09/21 02:32","price":64.8},{"date":"1396/09/21 03:08","price":64.75},{"date":"1396/09/21 05:08","price":64.86},{"date":"1396/09/21 05:32","price":65},{"date":"1396/09/21 06:08","price":65.25},{"date":"1396/09/21 07:32","price":65.31},{"date":"1396/09/21 08:00","price":65.33},{"date":"1396/09/21 08:32","price":65.39},{"date":"1396/09/21 09:00","price":65.62},{"date":"1396/09/21 10:00","price":65.56},{"date":"1396/09/21 10:32","price":65.55},{"date":"1396/09/21 11:08","price":65.27},{"date":"1396/09/21 11:32","price":65.31},{"date":"1396/09/21 12:00","price":65.44},{"date":"1396/09/21 12:32","price":65.5},{"date":"1396/09/21 13:00","price":65.46},{"date":"1396/09/21 13:32","price":65.31},{"date":"1396/09/21 14:08","price":65.27},{"date":"1396/09/21 14:32","price":65.47},{"date":"1396/09/21 15:00","price":65.69},{"date":"1396/09/21 15:32","price":65.67},{"date":"1396/09/21 16:00","price":65.75},{"date":"1396/09/21 16:32","price":65.69},{"date":"1396/09/21 17:08","price":65.53},{"date":"1396/09/21 17:32","price":65.25},{"date":"1396/09/21 18:00","price":65.14},{"date":"1396/09/21 18:32","price":64.47},{"date":"1396/09/21 19:00","price":64.42},{"date":"1396/09/21 19:32","price":64.67},{"date":"1396/09/21 20:00","price":64.22},{"date":"1396/09/21 20:32","price":63.8},{"date":"1396/09/21 21:00","price":63.46},{"date":"1396/09/21 21:32","price":63.56},{"date":"1396/09/21 22:32","price":63.4},{"date":"1396/09/21 23:00","price":63.34},{"date":"1396/09/21 23:32","price":63.49}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398