کمترین: 
460.4
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575.23
زمان: 
9/21 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 آذر 1396 , 575.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:00","price":460.4},{"date":"1396/09/21 00:30","price":462},{"date":"1396/09/21 01:00","price":462.5},{"date":"1396/09/21 01:30","price":464.6},{"date":"1396/09/21 02:00","price":463.36},{"date":"1396/09/21 02:30","price":466.44},{"date":"1396/09/21 03:00","price":475},{"date":"1396/09/21 03:30","price":494.8},{"date":"1396/09/21 04:00","price":487},{"date":"1396/09/21 04:30","price":493},{"date":"1396/09/21 05:00","price":494},{"date":"1396/09/21 06:00","price":491.36},{"date":"1396/09/21 06:30","price":507.79},{"date":"1396/09/21 07:00","price":522.19},{"date":"1396/09/21 07:30","price":520},{"date":"1396/09/21 08:00","price":529},{"date":"1396/09/21 08:30","price":517},{"date":"1396/09/21 09:00","price":519.03},{"date":"1396/09/21 09:30","price":515},{"date":"1396/09/21 10:30","price":511.79},{"date":"1396/09/21 13:30","price":517.51},{"date":"1396/09/21 14:00","price":507.35},{"date":"1396/09/21 14:30","price":519},{"date":"1396/09/21 15:30","price":521.87},{"date":"1396/09/21 16:00","price":517.85},{"date":"1396/09/21 19:30","price":590},{"date":"1396/09/21 20:30","price":570},{"date":"1396/09/21 21:00","price":588.01},{"date":"1396/09/21 21:30","price":576},{"date":"1396/09/21 22:30","price":575.23}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398