کمترین: 
5809
بیشترین: 
5824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5809
زمان: 
9/20 18:50
قیمت پوند امروز 20 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 آذر 1396 , 5809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 10:20","price":5814},{"date":"1396/09/20 10:30","price":5816},{"date":"1396/09/20 11:40","price":5819},{"date":"1396/09/20 12:00","price":5821},{"date":"1396/09/20 12:10","price":5824},{"date":"1396/09/20 12:20","price":5821},{"date":"1396/09/20 12:30","price":5820},{"date":"1396/09/20 12:40","price":5823},{"date":"1396/09/20 12:50","price":5819},{"date":"1396/09/20 13:00","price":5818},{"date":"1396/09/20 13:40","price":5816},{"date":"1396/09/20 14:50","price":5814},{"date":"1396/09/20 15:30","price":5813},{"date":"1396/09/20 15:40","price":5811},{"date":"1396/09/20 18:50","price":5809}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398