کمترین: 
563.63
بیشترین: 
574.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
572.88
زمان: 
9/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 آذر 1396 , 572.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 05:00","price":564},{"date":"1396/09/20 05:32","price":563.88},{"date":"1396/09/20 06:08","price":563.63},{"date":"1396/09/20 06:32","price":563.88},{"date":"1396/09/20 07:00","price":563.63},{"date":"1396/09/20 07:32","price":563.88},{"date":"1396/09/20 08:32","price":564},{"date":"1396/09/20 09:00","price":563.75},{"date":"1396/09/20 09:32","price":563.88},{"date":"1396/09/20 10:00","price":564.88},{"date":"1396/09/20 10:32","price":565},{"date":"1396/09/20 11:00","price":565.88},{"date":"1396/09/20 12:08","price":564.38},{"date":"1396/09/20 12:32","price":564.88},{"date":"1396/09/20 13:00","price":565},{"date":"1396/09/20 13:32","price":564.88},{"date":"1396/09/20 14:08","price":566.38},{"date":"1396/09/20 14:32","price":567.13},{"date":"1396/09/20 15:08","price":566.13},{"date":"1396/09/20 16:08","price":566.63},{"date":"1396/09/20 16:32","price":569.88},{"date":"1396/09/20 17:00","price":568.88},{"date":"1396/09/20 17:32","price":568.25},{"date":"1396/09/20 18:00","price":570.5},{"date":"1396/09/20 18:32","price":570.13},{"date":"1396/09/20 19:00","price":571.13},{"date":"1396/09/20 19:32","price":571.88},{"date":"1396/09/20 20:00","price":572.63},{"date":"1396/09/20 20:32","price":572.13},{"date":"1396/09/20 21:08","price":571.88},{"date":"1396/09/20 21:32","price":571.5},{"date":"1396/09/20 22:00","price":572.88},{"date":"1396/09/20 22:32","price":574.38},{"date":"1396/09/20 23:00","price":573.88},{"date":"1396/09/20 23:32","price":572.88}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398