کمترین: 
63.09
بیشترین: 
64.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.66
زمان: 
9/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 آذر 1396 , 64.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 05:00","price":63.16},{"date":"1396/09/20 05:32","price":63.12},{"date":"1396/09/20 06:08","price":63.09},{"date":"1396/09/20 06:32","price":63.11},{"date":"1396/09/20 07:00","price":63.09},{"date":"1396/09/20 07:32","price":63.13},{"date":"1396/09/20 08:32","price":63.16},{"date":"1396/09/20 09:00","price":63.12},{"date":"1396/09/20 10:00","price":63.23},{"date":"1396/09/20 10:32","price":63.28},{"date":"1396/09/20 11:00","price":63.37},{"date":"1396/09/20 11:32","price":63.4},{"date":"1396/09/20 12:08","price":63.22},{"date":"1396/09/20 12:32","price":63.24},{"date":"1396/09/20 13:00","price":63.3},{"date":"1396/09/20 13:32","price":63.24},{"date":"1396/09/20 14:08","price":63.51},{"date":"1396/09/20 14:32","price":63.53},{"date":"1396/09/20 15:08","price":63.34},{"date":"1396/09/20 15:32","price":63.31},{"date":"1396/09/20 16:08","price":63.38},{"date":"1396/09/20 16:32","price":63.69},{"date":"1396/09/20 17:00","price":63.59},{"date":"1396/09/20 17:32","price":63.61},{"date":"1396/09/20 18:00","price":63.84},{"date":"1396/09/20 18:32","price":63.8},{"date":"1396/09/20 19:00","price":64.08},{"date":"1396/09/20 19:32","price":64.22},{"date":"1396/09/20 20:00","price":64.38},{"date":"1396/09/20 20:32","price":64.56},{"date":"1396/09/20 21:08","price":64.58},{"date":"1396/09/20 21:32","price":64.52},{"date":"1396/09/20 22:00","price":64.64},{"date":"1396/09/20 22:32","price":64.8},{"date":"1396/09/20 23:00","price":64.81},{"date":"1396/09/20 23:32","price":64.66}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398