کمترین: 
2.796
بیشترین: 
2.845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.817
زمان: 
9/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 آذر 1396 , 2.817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 03:00","price":2.825},{"date":"1396/09/20 03:32","price":2.832},{"date":"1396/09/20 04:08","price":2.833},{"date":"1396/09/20 05:00","price":2.829},{"date":"1396/09/20 05:32","price":2.832},{"date":"1396/09/20 06:08","price":2.83},{"date":"1396/09/20 06:32","price":2.828},{"date":"1396/09/20 07:00","price":2.829},{"date":"1396/09/20 07:32","price":2.833},{"date":"1396/09/20 08:00","price":2.829},{"date":"1396/09/20 08:32","price":2.83},{"date":"1396/09/20 09:00","price":2.835},{"date":"1396/09/20 10:00","price":2.837},{"date":"1396/09/20 10:32","price":2.835},{"date":"1396/09/20 11:00","price":2.838},{"date":"1396/09/20 11:32","price":2.845},{"date":"1396/09/20 12:08","price":2.822},{"date":"1396/09/20 12:32","price":2.841},{"date":"1396/09/20 13:00","price":2.835},{"date":"1396/09/20 13:32","price":2.827},{"date":"1396/09/20 14:08","price":2.806},{"date":"1396/09/20 14:32","price":2.803},{"date":"1396/09/20 15:08","price":2.801},{"date":"1396/09/20 15:32","price":2.813},{"date":"1396/09/20 16:08","price":2.796},{"date":"1396/09/20 16:32","price":2.812},{"date":"1396/09/20 17:00","price":2.811},{"date":"1396/09/20 17:32","price":2.821},{"date":"1396/09/20 18:00","price":2.825},{"date":"1396/09/20 18:32","price":2.808},{"date":"1396/09/20 19:00","price":2.821},{"date":"1396/09/20 19:32","price":2.824},{"date":"1396/09/20 20:00","price":2.829},{"date":"1396/09/20 20:32","price":2.835},{"date":"1396/09/20 21:08","price":2.829},{"date":"1396/09/20 22:00","price":2.835},{"date":"1396/09/20 22:32","price":2.832},{"date":"1396/09/20 23:00","price":2.837},{"date":"1396/09/20 23:32","price":2.817}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398