کمترین: 
1.7079
بیشترین: 
1.7346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7254
زمان: 
9/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 20 آذر 1396 , 1.7254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 03:00","price":1.7097},{"date":"1396/09/20 03:32","price":1.7095},{"date":"1396/09/20 04:08","price":1.7079},{"date":"1396/09/20 04:32","price":1.7092},{"date":"1396/09/20 05:00","price":1.7109},{"date":"1396/09/20 05:32","price":1.709},{"date":"1396/09/20 06:08","price":1.7088},{"date":"1396/09/20 06:32","price":1.7098},{"date":"1396/09/20 07:00","price":1.7096},{"date":"1396/09/20 07:32","price":1.7094},{"date":"1396/09/20 08:00","price":1.7095},{"date":"1396/09/20 08:32","price":1.7103},{"date":"1396/09/20 09:00","price":1.7083},{"date":"1396/09/20 09:32","price":1.7085},{"date":"1396/09/20 10:00","price":1.7112},{"date":"1396/09/20 10:32","price":1.7121},{"date":"1396/09/20 11:00","price":1.715},{"date":"1396/09/20 11:32","price":1.7169},{"date":"1396/09/20 12:08","price":1.714},{"date":"1396/09/20 14:08","price":1.7163},{"date":"1396/09/20 14:32","price":1.7175},{"date":"1396/09/20 15:08","price":1.714},{"date":"1396/09/20 15:32","price":1.7136},{"date":"1396/09/20 16:08","price":1.7169},{"date":"1396/09/20 16:32","price":1.7249},{"date":"1396/09/20 17:00","price":1.7172},{"date":"1396/09/20 17:32","price":1.7165},{"date":"1396/09/20 18:00","price":1.7242},{"date":"1396/09/20 18:32","price":1.7184},{"date":"1396/09/20 19:00","price":1.7214},{"date":"1396/09/20 19:32","price":1.7268},{"date":"1396/09/20 20:00","price":1.7288},{"date":"1396/09/20 20:32","price":1.7285},{"date":"1396/09/20 21:08","price":1.7293},{"date":"1396/09/20 21:32","price":1.7288},{"date":"1396/09/20 22:00","price":1.734},{"date":"1396/09/20 22:32","price":1.7346},{"date":"1396/09/20 23:00","price":1.7296},{"date":"1396/09/20 23:32","price":1.7254}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398