کمترین: 
1.92
بیشترین: 
1.9559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9489
زمان: 
9/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 آذر 1396 , 1.9489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 03:00","price":1.9224},{"date":"1396/09/20 03:32","price":1.9227},{"date":"1396/09/20 04:08","price":1.92},{"date":"1396/09/20 04:32","price":1.9208},{"date":"1396/09/20 05:00","price":1.9229},{"date":"1396/09/20 05:32","price":1.9219},{"date":"1396/09/20 06:08","price":1.9213},{"date":"1396/09/20 06:32","price":1.9227},{"date":"1396/09/20 07:00","price":1.9221},{"date":"1396/09/20 07:32","price":1.9232},{"date":"1396/09/20 08:00","price":1.9234},{"date":"1396/09/20 08:32","price":1.924},{"date":"1396/09/20 09:00","price":1.9221},{"date":"1396/09/20 09:32","price":1.9225},{"date":"1396/09/20 10:00","price":1.9266},{"date":"1396/09/20 10:32","price":1.9264},{"date":"1396/09/20 11:00","price":1.9291},{"date":"1396/09/20 11:32","price":1.9296},{"date":"1396/09/20 12:08","price":1.9259},{"date":"1396/09/20 14:08","price":1.9333},{"date":"1396/09/20 14:32","price":1.935},{"date":"1396/09/20 15:08","price":1.9316},{"date":"1396/09/20 15:32","price":1.9314},{"date":"1396/09/20 16:08","price":1.9346},{"date":"1396/09/20 16:32","price":1.9448},{"date":"1396/09/20 17:00","price":1.9383},{"date":"1396/09/20 17:32","price":1.9359},{"date":"1396/09/20 18:00","price":1.9447},{"date":"1396/09/20 18:32","price":1.9442},{"date":"1396/09/20 19:00","price":1.9468},{"date":"1396/09/20 19:32","price":1.9483},{"date":"1396/09/20 20:00","price":1.9497},{"date":"1396/09/20 20:32","price":1.9486},{"date":"1396/09/20 21:08","price":1.9466},{"date":"1396/09/20 21:32","price":1.9455},{"date":"1396/09/20 22:00","price":1.9507},{"date":"1396/09/20 22:32","price":1.9559},{"date":"1396/09/20 23:00","price":1.9524},{"date":"1396/09/20 23:32","price":1.9489}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398