کمترین: 
14760
بیشترین: 
16951
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16951
زمان: 
9/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 آذر 1396 , 16951 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 00:00","price":15444},{"date":"1396/09/20 00:30","price":15269},{"date":"1396/09/20 01:00","price":14760},{"date":"1396/09/20 04:30","price":15345},{"date":"1396/09/20 05:00","price":15606},{"date":"1396/09/20 05:30","price":15979},{"date":"1396/09/20 06:00","price":15880},{"date":"1396/09/20 06:30","price":16099},{"date":"1396/09/20 07:00","price":16297},{"date":"1396/09/20 07:30","price":16236},{"date":"1396/09/20 08:00","price":16200},{"date":"1396/09/20 08:30","price":16158},{"date":"1396/09/20 09:00","price":16200},{"date":"1396/09/20 09:30","price":16181},{"date":"1396/09/20 10:00","price":16375},{"date":"1396/09/20 10:30","price":16652},{"date":"1396/09/20 11:00","price":16489},{"date":"1396/09/20 11:30","price":16571},{"date":"1396/09/20 13:30","price":16365},{"date":"1396/09/20 14:00","price":16390},{"date":"1396/09/20 14:30","price":16397},{"date":"1396/09/20 16:30","price":16233},{"date":"1396/09/20 17:00","price":16193},{"date":"1396/09/20 17:30","price":16079},{"date":"1396/09/20 18:00","price":16325},{"date":"1396/09/20 18:30","price":16178},{"date":"1396/09/20 19:00","price":16191},{"date":"1396/09/20 19:30","price":16392},{"date":"1396/09/20 20:00","price":16350},{"date":"1396/09/20 20:30","price":16390},{"date":"1396/09/20 21:00","price":16286},{"date":"1396/09/20 21:30","price":16271},{"date":"1396/09/20 22:00","price":16426},{"date":"1396/09/20 22:30","price":16443},{"date":"1396/09/20 23:00","price":16568},{"date":"1396/09/20 23:30","price":16951}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398