کمترین: 
4206
بیشترین: 
4218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4207
زمان: 
9/19 16:50
قیمت دلار امروز 19 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 آذر 1396 , 4207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:30","price":4207},{"date":"1396/09/19 11:40","price":4211},{"date":"1396/09/19 11:50","price":4214},{"date":"1396/09/19 12:00","price":4213},{"date":"1396/09/19 12:10","price":4214},{"date":"1396/09/19 12:20","price":4216},{"date":"1396/09/19 12:30","price":4218},{"date":"1396/09/19 12:40","price":4217},{"date":"1396/09/19 13:10","price":4218},{"date":"1396/09/19 13:20","price":4217},{"date":"1396/09/19 13:40","price":4215},{"date":"1396/09/19 13:50","price":4217},{"date":"1396/09/19 14:00","price":4216},{"date":"1396/09/19 14:20","price":4215},{"date":"1396/09/19 14:50","price":4216},{"date":"1396/09/19 15:00","price":4217},{"date":"1396/09/19 15:10","price":4216},{"date":"1396/09/19 15:30","price":4215},{"date":"1396/09/19 15:50","price":4214},{"date":"1396/09/19 16:00","price":4215},{"date":"1396/09/19 16:10","price":4214},{"date":"1396/09/19 16:30","price":4213},{"date":"1396/09/19 16:40","price":4206},{"date":"1396/09/19 16:50","price":4207}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398