کمترین: 
5809
بیشترین: 
5840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5811
زمان: 
9/19 14:40
قیمت پوند امروز 19 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 آذر 1396 , 5811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:20","price":5827},{"date":"1396/09/19 10:40","price":5809},{"date":"1396/09/19 10:50","price":5812},{"date":"1396/09/19 11:50","price":5817},{"date":"1396/09/19 12:00","price":5840},{"date":"1396/09/19 12:10","price":5813},{"date":"1396/09/19 14:40","price":5811}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398