کمترین: 
5010
بیشترین: 
5060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5037
زمان: 
9/19 15:50
قیمت یورو امروز 19 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 آذر 1396 , 5037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:20","price":5010},{"date":"1396/09/19 10:40","price":5015},{"date":"1396/09/19 11:40","price":5017},{"date":"1396/09/19 11:50","price":5020},{"date":"1396/09/19 12:00","price":5060},{"date":"1396/09/19 12:10","price":5032},{"date":"1396/09/19 12:40","price":5035},{"date":"1396/09/19 13:20","price":5040},{"date":"1396/09/19 14:40","price":5038},{"date":"1396/09/19 15:50","price":5037}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398