کمترین: 
91198.9
بیشترین: 
91242.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91198.9
زمان: 
9/19 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 19 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 آذر 1396 , 91198.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:10","price":91242.5},{"date":"1396/09/19 10:20","price":91225.4},{"date":"1396/09/19 10:30","price":91223.4},{"date":"1396/09/19 10:40","price":91221.1},{"date":"1396/09/19 10:50","price":91219.1},{"date":"1396/09/19 11:00","price":91224.4},{"date":"1396/09/19 11:10","price":91225.3},{"date":"1396/09/19 11:20","price":91232.5},{"date":"1396/09/19 13:10","price":91198.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398