کمترین: 
10947
بیشترین: 
11025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11025
زمان: 
9/18 13:10
قیمت دینار بحرین امروز 18 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 آذر 1396 , 11025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":10947},{"date":"1396/09/18 13:10","price":11025}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398