کمترین: 
13721
بیشترین: 
13800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13800
زمان: 
9/18 13:10
قیمت دینار کویت امروز 18 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 آذر 1396 , 13800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":13721},{"date":"1396/09/18 13:10","price":13800}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398