کمترین: 
4190
بیشترین: 
4203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4203
زمان: 
9/18 16:30
قیمت دلار امروز 18 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 آذر 1396 , 4203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 11:30","price":4190},{"date":"1396/09/18 11:40","price":4191},{"date":"1396/09/18 11:50","price":4190},{"date":"1396/09/18 12:00","price":4192},{"date":"1396/09/18 12:10","price":4191},{"date":"1396/09/18 12:30","price":4192},{"date":"1396/09/18 12:40","price":4191},{"date":"1396/09/18 12:50","price":4197},{"date":"1396/09/18 13:30","price":4198},{"date":"1396/09/18 13:40","price":4200},{"date":"1396/09/18 13:50","price":4202},{"date":"1396/09/18 14:00","price":4196},{"date":"1396/09/18 14:30","price":4197},{"date":"1396/09/18 14:40","price":4198},{"date":"1396/09/18 15:00","price":4197},{"date":"1396/09/18 15:10","price":4196},{"date":"1396/09/18 15:30","price":4197},{"date":"1396/09/18 15:40","price":4196},{"date":"1396/09/18 16:00","price":4197},{"date":"1396/09/18 16:10","price":4198},{"date":"1396/09/18 16:30","price":4203}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398