کمترین: 
3388
بیشترین: 
3415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3388
زمان: 
9/18 14:50
قیمت دلار کانادا امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 آذر 1396 , 3388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":3415},{"date":"1396/09/18 10:20","price":3414},{"date":"1396/09/18 11:30","price":3408},{"date":"1396/09/18 11:50","price":3399},{"date":"1396/09/18 12:10","price":3395},{"date":"1396/09/18 12:30","price":3391},{"date":"1396/09/18 13:00","price":3389},{"date":"1396/09/18 14:50","price":3388}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398