کمترین: 
5816
بیشترین: 
5843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5832
زمان: 
9/18 15:30
قیمت پوند امروز 18 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 آذر 1396 , 5832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":5843},{"date":"1396/09/18 11:30","price":5839},{"date":"1396/09/18 11:40","price":5836},{"date":"1396/09/18 11:50","price":5837},{"date":"1396/09/18 12:10","price":5827},{"date":"1396/09/18 12:20","price":5825},{"date":"1396/09/18 12:30","price":5819},{"date":"1396/09/18 12:40","price":5820},{"date":"1396/09/18 14:10","price":5817},{"date":"1396/09/18 14:50","price":5816},{"date":"1396/09/18 15:30","price":5832}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398