کمترین: 
5003
بیشترین: 
5048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5008
زمان: 
9/18 17:00
قیمت یورو امروز 18 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 آذر 1396 , 5008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":5037},{"date":"1396/09/18 10:20","price":5043},{"date":"1396/09/18 10:30","price":5048},{"date":"1396/09/18 11:30","price":5038},{"date":"1396/09/18 11:40","price":5033},{"date":"1396/09/18 11:50","price":5023},{"date":"1396/09/18 12:10","price":5018},{"date":"1396/09/18 12:20","price":5015},{"date":"1396/09/18 12:30","price":5008},{"date":"1396/09/18 12:50","price":5010},{"date":"1396/09/18 13:40","price":5003},{"date":"1396/09/18 14:40","price":5005},{"date":"1396/09/18 17:00","price":5008}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398