کمترین: 
11737.2
بیشترین: 
11737.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11737.2
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دینار کویت امروز 18 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 آذر 1396 , 11737.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":11737.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398