کمترین: 
440
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.94
زمان: 
9/18 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 آذر 1396 , 458.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":456.5},{"date":"1396/09/18 00:30","price":452},{"date":"1396/09/18 01:00","price":448.18},{"date":"1396/09/18 01:30","price":445.06},{"date":"1396/09/18 02:00","price":444.01},{"date":"1396/09/18 02:30","price":449.19},{"date":"1396/09/18 03:00","price":446.01},{"date":"1396/09/18 03:30","price":444.39},{"date":"1396/09/18 04:00","price":443},{"date":"1396/09/18 07:00","price":451.73},{"date":"1396/09/18 07:30","price":455.16},{"date":"1396/09/18 08:00","price":454.29},{"date":"1396/09/18 08:30","price":456},{"date":"1396/09/18 09:00","price":454.49},{"date":"1396/09/18 10:00","price":457.54},{"date":"1396/09/18 11:00","price":462},{"date":"1396/09/18 12:00","price":470},{"date":"1396/09/18 12:30","price":474},{"date":"1396/09/18 16:00","price":471},{"date":"1396/09/18 17:00","price":467.11},{"date":"1396/09/18 17:30","price":469.96},{"date":"1396/09/18 18:30","price":466.5},{"date":"1396/09/18 19:30","price":477.5},{"date":"1396/09/18 20:00","price":487},{"date":"1396/09/18 20:30","price":472.19},{"date":"1396/09/18 21:00","price":460},{"date":"1396/09/18 21:30","price":440},{"date":"1396/09/18 22:00","price":450},{"date":"1396/09/18 22:30","price":450.27},{"date":"1396/09/18 23:00","price":450.64},{"date":"1396/09/18 23:30","price":458.94}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399