کمترین: 
1.9277
بیشترین: 
1.9297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9283
زمان: 
9/18 02:00
قیمت نفت کوره امروز 18 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 آذر 1396 , 1.9283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":1.9277},{"date":"1396/09/18 00:32","price":1.9297},{"date":"1396/09/18 01:00","price":1.9282},{"date":"1396/09/18 01:32","price":1.9281},{"date":"1396/09/18 02:00","price":1.9283}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398