کمترین: 
13151
بیشترین: 
16214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14139
زمان: 
9/18 23:30
قیمت بیت کوین امروز 18 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 آذر 1396 , 14139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":14983},{"date":"1396/09/18 00:30","price":14797},{"date":"1396/09/18 01:00","price":15194},{"date":"1396/09/18 01:30","price":15599},{"date":"1396/09/18 02:00","price":15705},{"date":"1396/09/18 02:30","price":15674},{"date":"1396/09/18 03:00","price":15591},{"date":"1396/09/18 03:30","price":15952},{"date":"1396/09/18 04:00","price":16214},{"date":"1396/09/18 07:00","price":15623},{"date":"1396/09/18 07:30","price":15499},{"date":"1396/09/18 08:00","price":15558},{"date":"1396/09/18 08:30","price":15061},{"date":"1396/09/18 09:00","price":15190},{"date":"1396/09/18 10:00","price":15123},{"date":"1396/09/18 10:30","price":15181},{"date":"1396/09/18 11:00","price":15336},{"date":"1396/09/18 11:30","price":15273},{"date":"1396/09/18 12:00","price":15079},{"date":"1396/09/18 12:30","price":14922},{"date":"1396/09/18 16:00","price":14927},{"date":"1396/09/18 16:30","price":14543},{"date":"1396/09/18 17:00","price":14737},{"date":"1396/09/18 17:30","price":14987},{"date":"1396/09/18 18:00","price":14770},{"date":"1396/09/18 18:30","price":14810},{"date":"1396/09/18 19:00","price":14423},{"date":"1396/09/18 19:30","price":14411},{"date":"1396/09/18 20:00","price":14119},{"date":"1396/09/18 20:30","price":14043},{"date":"1396/09/18 21:00","price":13724},{"date":"1396/09/18 21:30","price":13151},{"date":"1396/09/18 22:00","price":14082},{"date":"1396/09/18 22:30","price":14166},{"date":"1396/09/18 23:00","price":13966},{"date":"1396/09/18 23:30","price":14139}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398