کمترین: 
57.3
بیشترین: 
57.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.34
زمان: 
9/18 01:00
قیمت نفت سبک امروز 18 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 آذر 1396 , 57.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":57.3},{"date":"1396/09/18 00:32","price":57.38},{"date":"1396/09/18 01:00","price":57.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398