کمترین: 
419
بیشترین: 
460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453
زمان: 
9/17 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 آذر 1396 , 453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 01:00","price":430.75},{"date":"1396/09/17 04:00","price":419},{"date":"1396/09/17 07:00","price":422.7},{"date":"1396/09/17 07:30","price":431.48},{"date":"1396/09/17 08:00","price":426.99},{"date":"1396/09/17 08:30","price":430.35},{"date":"1396/09/17 09:00","price":431.9},{"date":"1396/09/17 09:30","price":427.65},{"date":"1396/09/17 10:00","price":421.01},{"date":"1396/09/17 10:30","price":422.5},{"date":"1396/09/17 11:00","price":429},{"date":"1396/09/17 11:30","price":426.05},{"date":"1396/09/17 13:00","price":438.9},{"date":"1396/09/17 16:00","price":457.08},{"date":"1396/09/17 16:30","price":451.01},{"date":"1396/09/17 17:00","price":454.53},{"date":"1396/09/17 17:30","price":454.49},{"date":"1396/09/17 18:00","price":451.2},{"date":"1396/09/17 18:30","price":435.17},{"date":"1396/09/17 19:00","price":441.3},{"date":"1396/09/17 19:30","price":447.8},{"date":"1396/09/17 20:00","price":445.01},{"date":"1396/09/17 20:30","price":451.32},{"date":"1396/09/17 21:00","price":457.29},{"date":"1396/09/17 21:30","price":460},{"date":"1396/09/17 22:30","price":457.13},{"date":"1396/09/17 23:00","price":458.08},{"date":"1396/09/17 23:30","price":453}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398