کمترین: 
2.757
بیشترین: 
2.811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.774
زمان: 
9/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 آذر 1396 , 2.774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":2.757},{"date":"1396/09/17 00:32","price":2.764},{"date":"1396/09/17 01:00","price":2.768},{"date":"1396/09/17 02:00","price":2.769},{"date":"1396/09/17 03:00","price":2.773},{"date":"1396/09/17 03:32","price":2.776},{"date":"1396/09/17 04:00","price":2.786},{"date":"1396/09/17 04:32","price":2.781},{"date":"1396/09/17 05:08","price":2.782},{"date":"1396/09/17 06:32","price":2.781},{"date":"1396/09/17 07:08","price":2.782},{"date":"1396/09/17 08:00","price":2.785},{"date":"1396/09/17 08:32","price":2.788},{"date":"1396/09/17 09:00","price":2.787},{"date":"1396/09/17 09:32","price":2.785},{"date":"1396/09/17 10:32","price":2.774},{"date":"1396/09/17 11:08","price":2.776},{"date":"1396/09/17 11:32","price":2.772},{"date":"1396/09/17 12:08","price":2.788},{"date":"1396/09/17 12:32","price":2.792},{"date":"1396/09/17 13:00","price":2.789},{"date":"1396/09/17 13:32","price":2.784},{"date":"1396/09/17 14:08","price":2.793},{"date":"1396/09/17 14:32","price":2.781},{"date":"1396/09/17 15:00","price":2.793},{"date":"1396/09/17 15:32","price":2.806},{"date":"1396/09/17 16:00","price":2.811},{"date":"1396/09/17 16:32","price":2.803},{"date":"1396/09/17 17:00","price":2.804},{"date":"1396/09/17 17:32","price":2.793},{"date":"1396/09/17 18:08","price":2.785},{"date":"1396/09/17 18:32","price":2.78},{"date":"1396/09/17 19:00","price":2.765},{"date":"1396/09/17 19:32","price":2.78},{"date":"1396/09/17 21:00","price":2.779},{"date":"1396/09/17 21:32","price":2.781},{"date":"1396/09/17 22:00","price":2.78},{"date":"1396/09/17 22:32","price":2.772},{"date":"1396/09/17 23:00","price":2.771},{"date":"1396/09/17 23:32","price":2.774}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398