کمترین: 
1.6946
بیشترین: 
1.733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7161
زمان: 
9/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 17 آذر 1396 , 1.7161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":1.6989},{"date":"1396/09/17 00:32","price":1.7008},{"date":"1396/09/17 01:00","price":1.7001},{"date":"1396/09/17 02:00","price":1.7002},{"date":"1396/09/17 03:00","price":1.6949},{"date":"1396/09/17 03:32","price":1.6946},{"date":"1396/09/17 04:00","price":1.6957},{"date":"1396/09/17 04:32","price":1.6958},{"date":"1396/09/17 05:08","price":1.6955},{"date":"1396/09/17 05:32","price":1.6966},{"date":"1396/09/17 06:08","price":1.6958},{"date":"1396/09/17 06:32","price":1.6966},{"date":"1396/09/17 07:08","price":1.6973},{"date":"1396/09/17 08:00","price":1.6989},{"date":"1396/09/17 08:32","price":1.6984},{"date":"1396/09/17 09:00","price":1.6986},{"date":"1396/09/17 09:32","price":1.6989},{"date":"1396/09/17 10:00","price":1.6982},{"date":"1396/09/17 10:32","price":1.6966},{"date":"1396/09/17 11:08","price":1.6972},{"date":"1396/09/17 11:32","price":1.7001},{"date":"1396/09/17 12:08","price":1.7032},{"date":"1396/09/17 12:32","price":1.7059},{"date":"1396/09/17 13:00","price":1.706},{"date":"1396/09/17 13:32","price":1.7054},{"date":"1396/09/17 14:08","price":1.7092},{"date":"1396/09/17 14:32","price":1.7067},{"date":"1396/09/17 15:00","price":1.7056},{"date":"1396/09/17 15:32","price":1.7105},{"date":"1396/09/17 16:00","price":1.7163},{"date":"1396/09/17 16:32","price":1.7192},{"date":"1396/09/17 17:00","price":1.7234},{"date":"1396/09/17 17:32","price":1.7216},{"date":"1396/09/17 18:08","price":1.7221},{"date":"1396/09/17 18:32","price":1.7107},{"date":"1396/09/17 19:00","price":1.7059},{"date":"1396/09/17 19:32","price":1.7143},{"date":"1396/09/17 20:00","price":1.729},{"date":"1396/09/17 20:32","price":1.733},{"date":"1396/09/17 21:00","price":1.7244},{"date":"1396/09/17 21:32","price":1.7186},{"date":"1396/09/17 22:00","price":1.7228},{"date":"1396/09/17 22:32","price":1.7185},{"date":"1396/09/17 23:00","price":1.7167},{"date":"1396/09/17 23:32","price":1.7161}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398