کمترین: 
552.88
بیشترین: 
568.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.63
زمان: 
9/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 آذر 1396 , 564.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":553.38},{"date":"1396/09/17 00:32","price":553.63},{"date":"1396/09/17 01:00","price":553.75},{"date":"1396/09/17 02:00","price":553.38},{"date":"1396/09/17 05:08","price":552.88},{"date":"1396/09/17 05:32","price":553.38},{"date":"1396/09/17 06:32","price":553.88},{"date":"1396/09/17 07:08","price":554.13},{"date":"1396/09/17 08:00","price":554.63},{"date":"1396/09/17 08:32","price":554.38},{"date":"1396/09/17 09:00","price":554.88},{"date":"1396/09/17 09:32","price":554.75},{"date":"1396/09/17 10:00","price":554.5},{"date":"1396/09/17 10:32","price":554},{"date":"1396/09/17 11:08","price":554.25},{"date":"1396/09/17 11:32","price":555.63},{"date":"1396/09/17 12:32","price":556.88},{"date":"1396/09/17 13:00","price":557.63},{"date":"1396/09/17 13:32","price":557.88},{"date":"1396/09/17 14:08","price":559.13},{"date":"1396/09/17 14:32","price":558.63},{"date":"1396/09/17 15:00","price":558.88},{"date":"1396/09/17 15:32","price":560.38},{"date":"1396/09/17 16:00","price":561.75},{"date":"1396/09/17 16:32","price":561.88},{"date":"1396/09/17 17:00","price":563.13},{"date":"1396/09/17 17:32","price":562.88},{"date":"1396/09/17 18:08","price":563.88},{"date":"1396/09/17 18:32","price":560.63},{"date":"1396/09/17 19:00","price":560.38},{"date":"1396/09/17 19:32","price":563.13},{"date":"1396/09/17 20:00","price":566.88},{"date":"1396/09/17 20:32","price":568.38},{"date":"1396/09/17 21:00","price":566.13},{"date":"1396/09/17 21:32","price":564.63},{"date":"1396/09/17 22:00","price":565.63},{"date":"1396/09/17 22:32","price":564.88},{"date":"1396/09/17 23:32","price":564.63}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398