کمترین: 
1.8905
بیشترین: 
1.9431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9289
زمان: 
9/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 آذر 1396 , 1.9289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":1.8942},{"date":"1396/09/17 00:32","price":1.8952},{"date":"1396/09/17 01:00","price":1.8955},{"date":"1396/09/17 02:00","price":1.894},{"date":"1396/09/17 03:00","price":1.8921},{"date":"1396/09/17 03:32","price":1.8924},{"date":"1396/09/17 04:00","price":1.8921},{"date":"1396/09/17 04:32","price":1.891},{"date":"1396/09/17 05:08","price":1.8905},{"date":"1396/09/17 05:32","price":1.8931},{"date":"1396/09/17 06:08","price":1.8927},{"date":"1396/09/17 06:32","price":1.8937},{"date":"1396/09/17 07:08","price":1.8945},{"date":"1396/09/17 07:32","price":1.8946},{"date":"1396/09/17 08:00","price":1.8958},{"date":"1396/09/17 08:32","price":1.8954},{"date":"1396/09/17 09:00","price":1.8973},{"date":"1396/09/17 09:32","price":1.8975},{"date":"1396/09/17 10:00","price":1.8965},{"date":"1396/09/17 10:32","price":1.8944},{"date":"1396/09/17 11:08","price":1.8956},{"date":"1396/09/17 11:32","price":1.8989},{"date":"1396/09/17 12:08","price":1.9009},{"date":"1396/09/17 12:32","price":1.9044},{"date":"1396/09/17 13:00","price":1.9068},{"date":"1396/09/17 13:32","price":1.9074},{"date":"1396/09/17 14:08","price":1.9128},{"date":"1396/09/17 14:32","price":1.9083},{"date":"1396/09/17 15:00","price":1.9115},{"date":"1396/09/17 15:32","price":1.9173},{"date":"1396/09/17 16:00","price":1.9229},{"date":"1396/09/17 16:32","price":1.9262},{"date":"1396/09/17 17:00","price":1.93},{"date":"1396/09/17 17:32","price":1.9228},{"date":"1396/09/17 18:08","price":1.9279},{"date":"1396/09/17 18:32","price":1.9179},{"date":"1396/09/17 19:00","price":1.9163},{"date":"1396/09/17 19:32","price":1.9252},{"date":"1396/09/17 20:00","price":1.9374},{"date":"1396/09/17 20:32","price":1.9431},{"date":"1396/09/17 21:00","price":1.9354},{"date":"1396/09/17 21:32","price":1.9306},{"date":"1396/09/17 22:00","price":1.9354},{"date":"1396/09/17 22:32","price":1.9343},{"date":"1396/09/17 23:00","price":1.929},{"date":"1396/09/17 23:32","price":1.9289}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398