کمترین: 
62.03
بیشترین: 
63.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.37
زمان: 
9/17 23:00
قیمت نفت برنت امروز 17 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 آذر 1396 , 63.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":62.09},{"date":"1396/09/17 00:32","price":62.12},{"date":"1396/09/17 01:00","price":62.15},{"date":"1396/09/17 02:00","price":62.12},{"date":"1396/09/17 02:32","price":62.08},{"date":"1396/09/17 05:08","price":62.03},{"date":"1396/09/17 05:32","price":62.1},{"date":"1396/09/17 06:08","price":62.05},{"date":"1396/09/17 06:32","price":62.13},{"date":"1396/09/17 07:08","price":62.17},{"date":"1396/09/17 07:32","price":62.19},{"date":"1396/09/17 08:00","price":62.23},{"date":"1396/09/17 08:32","price":62.2},{"date":"1396/09/17 09:00","price":62.23},{"date":"1396/09/17 09:32","price":62.24},{"date":"1396/09/17 10:00","price":62.2},{"date":"1396/09/17 10:32","price":62.12},{"date":"1396/09/17 11:08","price":62.15},{"date":"1396/09/17 11:32","price":62.34},{"date":"1396/09/17 12:08","price":62.4},{"date":"1396/09/17 12:32","price":62.52},{"date":"1396/09/17 13:00","price":62.53},{"date":"1396/09/17 13:32","price":62.5},{"date":"1396/09/17 14:08","price":62.67},{"date":"1396/09/17 14:32","price":62.63},{"date":"1396/09/17 15:00","price":62.59},{"date":"1396/09/17 15:32","price":62.92},{"date":"1396/09/17 16:00","price":63.17},{"date":"1396/09/17 16:32","price":63.15},{"date":"1396/09/17 17:00","price":63.27},{"date":"1396/09/17 17:32","price":63.25},{"date":"1396/09/17 18:08","price":63.33},{"date":"1396/09/17 18:32","price":62.86},{"date":"1396/09/17 19:32","price":63.1},{"date":"1396/09/17 20:00","price":63.34},{"date":"1396/09/17 20:32","price":63.6},{"date":"1396/09/17 21:00","price":63.26},{"date":"1396/09/17 21:32","price":63.19},{"date":"1396/09/17 22:00","price":63.26},{"date":"1396/09/17 22:32","price":63.23},{"date":"1396/09/17 23:00","price":63.37}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398