کمترین: 
56.59
بیشترین: 
57.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.34
زمان: 
9/17 23:00
قیمت نفت سبک امروز 17 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 آذر 1396 , 57.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 00:00","price":56.63},{"date":"1396/09/17 00:32","price":56.62},{"date":"1396/09/17 03:00","price":56.61},{"date":"1396/09/17 03:32","price":56.6},{"date":"1396/09/17 04:00","price":56.59},{"date":"1396/09/17 05:08","price":56.6},{"date":"1396/09/17 05:32","price":56.63},{"date":"1396/09/17 06:08","price":56.6},{"date":"1396/09/17 06:32","price":56.63},{"date":"1396/09/17 07:08","price":56.66},{"date":"1396/09/17 08:00","price":56.7},{"date":"1396/09/17 08:32","price":56.67},{"date":"1396/09/17 09:00","price":56.69},{"date":"1396/09/17 09:32","price":56.7},{"date":"1396/09/17 10:00","price":56.66},{"date":"1396/09/17 10:32","price":56.59},{"date":"1396/09/17 11:32","price":56.74},{"date":"1396/09/17 12:08","price":56.83},{"date":"1396/09/17 12:32","price":56.89},{"date":"1396/09/17 13:00","price":56.91},{"date":"1396/09/17 13:32","price":56.88},{"date":"1396/09/17 14:08","price":57.11},{"date":"1396/09/17 14:32","price":57.09},{"date":"1396/09/17 15:00","price":57.06},{"date":"1396/09/17 15:32","price":57.41},{"date":"1396/09/17 16:00","price":57.63},{"date":"1396/09/17 16:32","price":57.61},{"date":"1396/09/17 17:00","price":57.73},{"date":"1396/09/17 17:32","price":57.66},{"date":"1396/09/17 18:08","price":57.59},{"date":"1396/09/17 18:32","price":57.16},{"date":"1396/09/17 19:00","price":57.06},{"date":"1396/09/17 19:32","price":57.34},{"date":"1396/09/17 20:00","price":57.48},{"date":"1396/09/17 20:32","price":57.7},{"date":"1396/09/17 21:00","price":57.38},{"date":"1396/09/17 21:32","price":57.26},{"date":"1396/09/17 22:00","price":57.3},{"date":"1396/09/17 22:32","price":57.27},{"date":"1396/09/17 23:00","price":57.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398