کمترین: 
2.766
بیشترین: 
2.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.766
زمان: 
9/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 2.766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 01:00","price":2.913},{"date":"1396/09/16 02:08","price":2.912},{"date":"1396/09/16 03:32","price":2.909},{"date":"1396/09/16 04:00","price":2.907},{"date":"1396/09/16 05:00","price":2.909},{"date":"1396/09/16 05:32","price":2.913},{"date":"1396/09/16 06:08","price":2.915},{"date":"1396/09/16 07:08","price":2.916},{"date":"1396/09/16 07:32","price":2.917},{"date":"1396/09/16 08:32","price":2.921},{"date":"1396/09/16 09:00","price":2.909},{"date":"1396/09/16 10:08","price":2.893},{"date":"1396/09/16 11:00","price":2.877},{"date":"1396/09/16 11:32","price":2.867},{"date":"1396/09/16 12:08","price":2.872},{"date":"1396/09/16 12:32","price":2.869},{"date":"1396/09/16 13:08","price":2.859},{"date":"1396/09/16 13:32","price":2.857},{"date":"1396/09/16 14:08","price":2.854},{"date":"1396/09/16 14:32","price":2.848},{"date":"1396/09/16 15:08","price":2.825},{"date":"1396/09/16 15:32","price":2.822},{"date":"1396/09/16 16:00","price":2.824},{"date":"1396/09/16 16:32","price":2.829},{"date":"1396/09/16 17:00","price":2.839},{"date":"1396/09/16 17:32","price":2.833},{"date":"1396/09/16 18:00","price":2.825},{"date":"1396/09/16 18:32","price":2.8},{"date":"1396/09/16 19:00","price":2.783},{"date":"1396/09/16 19:32","price":2.796},{"date":"1396/09/16 20:00","price":2.782},{"date":"1396/09/16 20:32","price":2.779},{"date":"1396/09/16 21:00","price":2.772},{"date":"1396/09/16 21:32","price":2.782},{"date":"1396/09/16 22:08","price":2.787},{"date":"1396/09/16 22:32","price":2.784},{"date":"1396/09/16 23:08","price":2.768},{"date":"1396/09/16 23:32","price":2.766}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398