کمترین: 
12970
بیشترین: 
15761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15527
زمان: 
9/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 آذر 1396 , 15527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:30","price":13023},{"date":"1396/09/16 01:00","price":12970},{"date":"1396/09/16 04:00","price":13775},{"date":"1396/09/16 04:30","price":13900},{"date":"1396/09/16 05:00","price":13785},{"date":"1396/09/16 07:00","price":13770},{"date":"1396/09/16 07:30","price":13578},{"date":"1396/09/16 08:00","price":13797},{"date":"1396/09/16 08:30","price":13948},{"date":"1396/09/16 09:00","price":13848},{"date":"1396/09/16 10:00","price":14011},{"date":"1396/09/16 10:30","price":13925},{"date":"1396/09/16 11:00","price":14061},{"date":"1396/09/16 11:30","price":14052},{"date":"1396/09/16 12:00","price":14275},{"date":"1396/09/16 13:00","price":14264},{"date":"1396/09/16 13:30","price":14340},{"date":"1396/09/16 16:00","price":14167},{"date":"1396/09/16 16:30","price":14348},{"date":"1396/09/16 17:00","price":14819},{"date":"1396/09/16 19:00","price":15300},{"date":"1396/09/16 19:30","price":15324},{"date":"1396/09/16 20:00","price":15603},{"date":"1396/09/16 22:00","price":15471},{"date":"1396/09/16 22:30","price":15761},{"date":"1396/09/16 23:00","price":15295},{"date":"1396/09/16 23:30","price":15527}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398