کمترین: 
1.6636
بیشترین: 
1.7022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7022
زمان: 
9/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 16 آذر 1396 , 1.7022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:08","price":1.6662},{"date":"1396/09/16 00:32","price":1.6675},{"date":"1396/09/16 01:00","price":1.6677},{"date":"1396/09/16 02:08","price":1.6669},{"date":"1396/09/16 03:00","price":1.6673},{"date":"1396/09/16 03:32","price":1.6663},{"date":"1396/09/16 04:00","price":1.6658},{"date":"1396/09/16 04:32","price":1.667},{"date":"1396/09/16 05:00","price":1.6667},{"date":"1396/09/16 05:32","price":1.668},{"date":"1396/09/16 06:08","price":1.6659},{"date":"1396/09/16 06:32","price":1.6656},{"date":"1396/09/16 07:08","price":1.6673},{"date":"1396/09/16 07:32","price":1.6669},{"date":"1396/09/16 08:00","price":1.6687},{"date":"1396/09/16 08:32","price":1.6681},{"date":"1396/09/16 09:00","price":1.6668},{"date":"1396/09/16 09:32","price":1.6662},{"date":"1396/09/16 10:08","price":1.6655},{"date":"1396/09/16 10:32","price":1.6636},{"date":"1396/09/16 11:00","price":1.6645},{"date":"1396/09/16 11:32","price":1.6662},{"date":"1396/09/16 12:08","price":1.6703},{"date":"1396/09/16 12:32","price":1.6717},{"date":"1396/09/16 13:08","price":1.6734},{"date":"1396/09/16 14:08","price":1.6749},{"date":"1396/09/16 14:32","price":1.678},{"date":"1396/09/16 15:08","price":1.6772},{"date":"1396/09/16 15:32","price":1.6756},{"date":"1396/09/16 16:00","price":1.6728},{"date":"1396/09/16 16:32","price":1.6712},{"date":"1396/09/16 17:00","price":1.6771},{"date":"1396/09/16 17:32","price":1.6761},{"date":"1396/09/16 18:00","price":1.6734},{"date":"1396/09/16 18:32","price":1.6774},{"date":"1396/09/16 19:00","price":1.6786},{"date":"1396/09/16 19:32","price":1.6773},{"date":"1396/09/16 20:00","price":1.6743},{"date":"1396/09/16 20:32","price":1.6892},{"date":"1396/09/16 21:00","price":1.6852},{"date":"1396/09/16 21:32","price":1.6954},{"date":"1396/09/16 22:08","price":1.6922},{"date":"1396/09/16 22:32","price":1.6925},{"date":"1396/09/16 23:08","price":1.6967},{"date":"1396/09/16 23:32","price":1.7022}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398