کمترین: 
542.88
بیشترین: 
553.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
553.5
زمان: 
9/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 آذر 1396 , 553.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:08","price":542.88},{"date":"1396/09/16 00:32","price":543.38},{"date":"1396/09/16 01:00","price":543.25},{"date":"1396/09/16 02:08","price":543.63},{"date":"1396/09/16 05:00","price":544.75},{"date":"1396/09/16 05:32","price":545.25},{"date":"1396/09/16 06:08","price":544.63},{"date":"1396/09/16 07:08","price":545.13},{"date":"1396/09/16 07:32","price":545.25},{"date":"1396/09/16 08:00","price":545.5},{"date":"1396/09/16 08:32","price":545.25},{"date":"1396/09/16 09:00","price":544.75},{"date":"1396/09/16 09:32","price":544.5},{"date":"1396/09/16 10:08","price":544},{"date":"1396/09/16 10:32","price":543.88},{"date":"1396/09/16 11:00","price":544.13},{"date":"1396/09/16 11:32","price":544.38},{"date":"1396/09/16 12:08","price":544.88},{"date":"1396/09/16 12:32","price":545.63},{"date":"1396/09/16 13:32","price":545.13},{"date":"1396/09/16 14:08","price":545.63},{"date":"1396/09/16 14:32","price":546.88},{"date":"1396/09/16 15:08","price":546.63},{"date":"1396/09/16 15:32","price":546.88},{"date":"1396/09/16 16:00","price":545.38},{"date":"1396/09/16 16:32","price":545.25},{"date":"1396/09/16 17:00","price":546.38},{"date":"1396/09/16 17:32","price":546.63},{"date":"1396/09/16 18:32","price":547.38},{"date":"1396/09/16 19:00","price":548.13},{"date":"1396/09/16 19:32","price":548.63},{"date":"1396/09/16 20:00","price":547.38},{"date":"1396/09/16 20:32","price":552.13},{"date":"1396/09/16 21:00","price":551.63},{"date":"1396/09/16 21:32","price":553.63},{"date":"1396/09/16 22:08","price":553.38},{"date":"1396/09/16 22:32","price":553.63},{"date":"1396/09/16 23:08","price":552.88},{"date":"1396/09/16 23:32","price":553.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398