کمترین: 
1.8618
بیشترین: 
1.8982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8948
زمان: 
9/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 1.8948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:08","price":1.8627},{"date":"1396/09/16 00:32","price":1.8638},{"date":"1396/09/16 01:00","price":1.8639},{"date":"1396/09/16 02:08","price":1.8647},{"date":"1396/09/16 03:00","price":1.8678},{"date":"1396/09/16 03:32","price":1.8657},{"date":"1396/09/16 04:00","price":1.8662},{"date":"1396/09/16 04:32","price":1.8675},{"date":"1396/09/16 05:00","price":1.8679},{"date":"1396/09/16 05:32","price":1.8691},{"date":"1396/09/16 06:08","price":1.8675},{"date":"1396/09/16 06:32","price":1.8668},{"date":"1396/09/16 07:08","price":1.8679},{"date":"1396/09/16 07:32","price":1.8689},{"date":"1396/09/16 08:00","price":1.8691},{"date":"1396/09/16 08:32","price":1.8682},{"date":"1396/09/16 09:00","price":1.8661},{"date":"1396/09/16 09:32","price":1.8657},{"date":"1396/09/16 10:08","price":1.8638},{"date":"1396/09/16 10:32","price":1.8618},{"date":"1396/09/16 11:00","price":1.8628},{"date":"1396/09/16 11:32","price":1.8634},{"date":"1396/09/16 12:08","price":1.867},{"date":"1396/09/16 12:32","price":1.8685},{"date":"1396/09/16 13:08","price":1.8691},{"date":"1396/09/16 13:32","price":1.8671},{"date":"1396/09/16 14:08","price":1.8689},{"date":"1396/09/16 14:32","price":1.872},{"date":"1396/09/16 15:08","price":1.8708},{"date":"1396/09/16 15:32","price":1.8716},{"date":"1396/09/16 16:00","price":1.8662},{"date":"1396/09/16 16:32","price":1.8657},{"date":"1396/09/16 17:00","price":1.8711},{"date":"1396/09/16 17:32","price":1.8725},{"date":"1396/09/16 18:00","price":1.8715},{"date":"1396/09/16 18:32","price":1.8717},{"date":"1396/09/16 19:00","price":1.8735},{"date":"1396/09/16 19:32","price":1.8746},{"date":"1396/09/16 20:00","price":1.8707},{"date":"1396/09/16 20:32","price":1.8881},{"date":"1396/09/16 21:00","price":1.8869},{"date":"1396/09/16 21:32","price":1.8942},{"date":"1396/09/16 22:08","price":1.8934},{"date":"1396/09/16 22:32","price":1.8928},{"date":"1396/09/16 23:08","price":1.8982},{"date":"1396/09/16 23:32","price":1.8948}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398