کمترین: 
61.15
بیشترین: 
62.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.12
زمان: 
9/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 آذر 1396 , 62.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:08","price":61.15},{"date":"1396/09/16 00:32","price":61.21},{"date":"1396/09/16 01:00","price":61.2},{"date":"1396/09/16 02:08","price":61.26},{"date":"1396/09/16 05:00","price":61.41},{"date":"1396/09/16 05:32","price":61.48},{"date":"1396/09/16 06:08","price":61.38},{"date":"1396/09/16 06:32","price":61.41},{"date":"1396/09/16 07:08","price":61.44},{"date":"1396/09/16 07:32","price":61.48},{"date":"1396/09/16 09:00","price":61.41},{"date":"1396/09/16 09:32","price":61.38},{"date":"1396/09/16 10:08","price":61.33},{"date":"1396/09/16 10:32","price":61.29},{"date":"1396/09/16 11:00","price":61.25},{"date":"1396/09/16 11:32","price":61.29},{"date":"1396/09/16 12:08","price":61.46},{"date":"1396/09/16 12:32","price":61.51},{"date":"1396/09/16 13:08","price":61.56},{"date":"1396/09/16 13:32","price":61.53},{"date":"1396/09/16 14:08","price":61.6},{"date":"1396/09/16 14:32","price":61.73},{"date":"1396/09/16 15:08","price":61.65},{"date":"1396/09/16 15:32","price":61.66},{"date":"1396/09/16 16:00","price":61.51},{"date":"1396/09/16 17:00","price":61.64},{"date":"1396/09/16 17:32","price":61.66},{"date":"1396/09/16 18:00","price":61.67},{"date":"1396/09/16 18:32","price":61.8},{"date":"1396/09/16 19:00","price":61.9},{"date":"1396/09/16 19:32","price":61.94},{"date":"1396/09/16 20:00","price":61.83},{"date":"1396/09/16 20:32","price":62.08},{"date":"1396/09/16 21:00","price":61.99},{"date":"1396/09/16 21:32","price":62.17},{"date":"1396/09/16 22:08","price":62.13},{"date":"1396/09/16 22:32","price":62.18},{"date":"1396/09/16 23:08","price":62.13},{"date":"1396/09/16 23:32","price":62.12}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398