کمترین: 
55.88
بیشترین: 
56.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.66
زمان: 
9/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 آذر 1396 , 56.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:08","price":55.91},{"date":"1396/09/16 00:32","price":55.94},{"date":"1396/09/16 01:00","price":55.95},{"date":"1396/09/16 02:08","price":55.98},{"date":"1396/09/16 03:00","price":56.08},{"date":"1396/09/16 03:32","price":56.09},{"date":"1396/09/16 04:00","price":56.1},{"date":"1396/09/16 04:32","price":56.12},{"date":"1396/09/16 05:00","price":56.14},{"date":"1396/09/16 05:32","price":56.18},{"date":"1396/09/16 06:08","price":56.11},{"date":"1396/09/16 06:32","price":56.13},{"date":"1396/09/16 07:08","price":56.15},{"date":"1396/09/16 07:32","price":56.16},{"date":"1396/09/16 08:00","price":56.18},{"date":"1396/09/16 08:32","price":56.16},{"date":"1396/09/16 09:00","price":56.09},{"date":"1396/09/16 09:32","price":56.06},{"date":"1396/09/16 10:08","price":56.01},{"date":"1396/09/16 10:32","price":55.95},{"date":"1396/09/16 11:00","price":55.88},{"date":"1396/09/16 11:32","price":55.94},{"date":"1396/09/16 12:08","price":56.08},{"date":"1396/09/16 12:32","price":56.12},{"date":"1396/09/16 13:08","price":56.19},{"date":"1396/09/16 13:32","price":56.13},{"date":"1396/09/16 14:08","price":56.2},{"date":"1396/09/16 14:32","price":56.3},{"date":"1396/09/16 15:08","price":56.23},{"date":"1396/09/16 15:32","price":56.2},{"date":"1396/09/16 16:00","price":56.05},{"date":"1396/09/16 16:32","price":56.03},{"date":"1396/09/16 17:00","price":56.16},{"date":"1396/09/16 17:32","price":56.23},{"date":"1396/09/16 18:00","price":56.28},{"date":"1396/09/16 18:32","price":56.38},{"date":"1396/09/16 19:00","price":56.47},{"date":"1396/09/16 19:32","price":56.48},{"date":"1396/09/16 20:00","price":56.38},{"date":"1396/09/16 20:32","price":56.62},{"date":"1396/09/16 21:00","price":56.58},{"date":"1396/09/16 21:32","price":56.7},{"date":"1396/09/16 22:08","price":56.66},{"date":"1396/09/16 22:32","price":56.7},{"date":"1396/09/16 23:08","price":56.66}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398