کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
زمان: 
9/15 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 آذر 1396 , است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 01:00","price":459.12},{"date":"1396/09/15 01:30","price":460.26},{"date":"1396/09/15 02:00","price":462.18},{"date":"1396/09/15 02:30","price":459},{"date":"1396/09/15 03:00","price":460.53},{"date":"1396/09/15 03:30","price":460.52},{"date":"1396/09/15 04:00","price":458.68},{"date":"1396/09/15 04:30","price":457.95},{"date":"1396/09/15 05:00","price":457.15},{"date":"1396/09/15 05:30","price":458},{"date":"1396/09/15 06:00","price":453.8},{"date":"1396/09/15 06:30","price":443.77},{"date":"1396/09/15 07:00","price":450.64},{"date":"1396/09/15 07:30","price":450.2},{"date":"1396/09/15 08:00","price":449.89},{"date":"1396/09/15 08:30","price":450.5},{"date":"1396/09/15 09:00","price":443.67},{"date":"1396/09/15 09:30","price":445.79},{"date":"1396/09/15 10:00","price":450.24},{"date":"1396/09/15 10:30","price":449.75},{"date":"1396/09/15 11:00","price":451.5},{"date":"1396/09/15 11:30","price":450},{"date":"1396/09/15 12:00","price":451.7},{"date":"1396/09/15 12:30","price":451},{"date":"1396/09/15 13:00","price":454.21},{"date":"1396/09/15 13:30","price":454.9},{"date":"1396/09/15 14:00","price":452},{"date":"1396/09/15 14:30","price":453},{"date":"1396/09/15 15:00","price":444.75},{"date":"1396/09/15 15:30","price":446},{"date":"1396/09/15 16:00","price":445.22},{"date":"1396/09/15 16:30","price":456.28},{"date":"1396/09/15 17:00","price":449},{"date":"1396/09/15 17:30","price":444.01},{"date":"1396/09/15 18:00","price":450.64},{"date":"1396/09/15 18:30","price":449.75},{"date":"1396/09/15 19:00","price":448.52},{"date":"1396/09/15 19:30","price":440.1},{"date":"1396/09/15 20:00","price":443.35},{"date":"1396/09/15 20:30","price":445.9},{"date":"1396/09/15 21:00","price":442.2},{"date":"1396/09/15 21:30","price":445.95},{"date":"1396/09/15 22:00","price":445},{"date":"1396/09/15 22:30","price":}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398