کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
زمان: 
9/15 22:30
قیمت بیت کوین امروز 15 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 آذر 1396 , است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 01:00","price":11694},{"date":"1396/09/15 01:30","price":11730},{"date":"1396/09/15 02:00","price":11703},{"date":"1396/09/15 02:30","price":11670},{"date":"1396/09/15 03:00","price":11646},{"date":"1396/09/15 03:30","price":11603},{"date":"1396/09/15 04:00","price":11708},{"date":"1396/09/15 04:30","price":11826},{"date":"1396/09/15 05:00","price":11787},{"date":"1396/09/15 05:30","price":11835},{"date":"1396/09/15 06:00","price":12064},{"date":"1396/09/15 06:30","price":12161},{"date":"1396/09/15 07:00","price":12192},{"date":"1396/09/15 07:30","price":12241},{"date":"1396/09/15 08:00","price":12210},{"date":"1396/09/15 08:30","price":12193},{"date":"1396/09/15 09:00","price":12156},{"date":"1396/09/15 09:30","price":12240},{"date":"1396/09/15 10:00","price":12382},{"date":"1396/09/15 10:30","price":12377},{"date":"1396/09/15 11:00","price":12448},{"date":"1396/09/15 11:30","price":12370},{"date":"1396/09/15 12:00","price":12446},{"date":"1396/09/15 12:30","price":12413},{"date":"1396/09/15 13:00","price":12499},{"date":"1396/09/15 13:30","price":12516},{"date":"1396/09/15 14:00","price":12585},{"date":"1396/09/15 14:30","price":12757},{"date":"1396/09/15 15:00","price":12565},{"date":"1396/09/15 15:30","price":12656},{"date":"1396/09/15 16:00","price":12632},{"date":"1396/09/15 16:30","price":12637},{"date":"1396/09/15 17:00","price":12729},{"date":"1396/09/15 17:30","price":12568},{"date":"1396/09/15 18:00","price":12679},{"date":"1396/09/15 18:30","price":12716},{"date":"1396/09/15 19:00","price":12632},{"date":"1396/09/15 19:30","price":12402},{"date":"1396/09/15 20:30","price":12399},{"date":"1396/09/15 21:00","price":12539},{"date":"1396/09/15 21:30","price":12530},{"date":"1396/09/15 22:00","price":12652},{"date":"1396/09/15 22:30","price":}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398