کمترین: 
56.26
بیشترین: 
57.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.34
زمان: 
9/15 22:08
قیمت نفت سبک امروز 15 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 آذر 1396 , 56.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 01:00","price":57.67},{"date":"1396/09/15 01:32","price":57.48},{"date":"1396/09/15 03:00","price":57.42},{"date":"1396/09/15 03:32","price":57.47},{"date":"1396/09/15 04:00","price":57.46},{"date":"1396/09/15 04:32","price":57.39},{"date":"1396/09/15 05:08","price":57.35},{"date":"1396/09/15 05:32","price":57.36},{"date":"1396/09/15 06:08","price":57.38},{"date":"1396/09/15 06:32","price":57.39},{"date":"1396/09/15 07:00","price":57.41},{"date":"1396/09/15 08:00","price":57.36},{"date":"1396/09/15 08:32","price":57.39},{"date":"1396/09/15 09:00","price":57.37},{"date":"1396/09/15 09:32","price":57.38},{"date":"1396/09/15 10:00","price":57.42},{"date":"1396/09/15 10:32","price":57.41},{"date":"1396/09/15 11:00","price":57.42},{"date":"1396/09/15 11:32","price":57.52},{"date":"1396/09/15 12:08","price":57.51},{"date":"1396/09/15 12:32","price":57.37},{"date":"1396/09/15 13:00","price":57.34},{"date":"1396/09/15 13:32","price":57.26},{"date":"1396/09/15 14:00","price":57.23},{"date":"1396/09/15 14:32","price":57.17},{"date":"1396/09/15 15:00","price":57.23},{"date":"1396/09/15 15:32","price":56.94},{"date":"1396/09/15 16:00","price":56.88},{"date":"1396/09/15 16:32","price":56.84},{"date":"1396/09/15 17:08","price":56.91},{"date":"1396/09/15 17:32","price":56.95},{"date":"1396/09/15 18:32","price":56.62},{"date":"1396/09/15 19:00","price":56.76},{"date":"1396/09/15 19:32","price":56.74},{"date":"1396/09/15 20:00","price":56.31},{"date":"1396/09/15 20:32","price":56.27},{"date":"1396/09/15 21:08","price":56.26},{"date":"1396/09/15 21:32","price":56.27},{"date":"1396/09/15 22:08","price":56.34}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398