کمترین: 
61.54
بیشترین: 
62.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.64
زمان: 
9/15 22:08
قیمت نفت برنت امروز 15 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 آذر 1396 , 61.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 00:32","price":62.89},{"date":"1396/09/15 01:00","price":62.91},{"date":"1396/09/15 01:32","price":62.7},{"date":"1396/09/15 02:00","price":62.66},{"date":"1396/09/15 02:32","price":62.69},{"date":"1396/09/15 05:08","price":62.58},{"date":"1396/09/15 05:32","price":62.6},{"date":"1396/09/15 06:08","price":62.62},{"date":"1396/09/15 07:32","price":62.63},{"date":"1396/09/15 08:00","price":62.59},{"date":"1396/09/15 08:32","price":62.62},{"date":"1396/09/15 09:00","price":62.61},{"date":"1396/09/15 09:32","price":62.63},{"date":"1396/09/15 10:00","price":62.68},{"date":"1396/09/15 10:32","price":62.67},{"date":"1396/09/15 11:00","price":62.7},{"date":"1396/09/15 11:32","price":62.83},{"date":"1396/09/15 12:32","price":62.7},{"date":"1396/09/15 13:00","price":62.67},{"date":"1396/09/15 13:32","price":62.51},{"date":"1396/09/15 14:00","price":62.5},{"date":"1396/09/15 14:32","price":62.43},{"date":"1396/09/15 15:00","price":62.56},{"date":"1396/09/15 15:32","price":62.24},{"date":"1396/09/15 16:00","price":62.2},{"date":"1396/09/15 16:32","price":62.14},{"date":"1396/09/15 17:08","price":62.26},{"date":"1396/09/15 17:32","price":62.29},{"date":"1396/09/15 18:08","price":62.31},{"date":"1396/09/15 18:32","price":61.88},{"date":"1396/09/15 19:00","price":62.12},{"date":"1396/09/15 19:32","price":62.08},{"date":"1396/09/15 20:00","price":61.63},{"date":"1396/09/15 20:32","price":61.54},{"date":"1396/09/15 21:08","price":61.58},{"date":"1396/09/15 21:32","price":61.56},{"date":"1396/09/15 22:08","price":61.64}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398