کمترین: 
1.6655
بیشترین: 
1.7202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6704
زمان: 
9/15 22:08
قیمت بنزین امروز 15 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 15 آذر 1396 , 1.6704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 00:00","price":1.7202},{"date":"1396/09/15 00:32","price":1.7198},{"date":"1396/09/15 01:00","price":1.717},{"date":"1396/09/15 01:32","price":1.7019},{"date":"1396/09/15 03:00","price":1.7001},{"date":"1396/09/15 03:32","price":1.7009},{"date":"1396/09/15 04:00","price":1.7028},{"date":"1396/09/15 04:32","price":1.7014},{"date":"1396/09/15 05:08","price":1.7004},{"date":"1396/09/15 05:32","price":1.7003},{"date":"1396/09/15 06:08","price":1.7005},{"date":"1396/09/15 06:32","price":1.7003},{"date":"1396/09/15 07:00","price":1.7011},{"date":"1396/09/15 07:32","price":1.7012},{"date":"1396/09/15 08:00","price":1.7},{"date":"1396/09/15 08:32","price":1.7006},{"date":"1396/09/15 09:00","price":1.6995},{"date":"1396/09/15 09:32","price":1.7003},{"date":"1396/09/15 10:00","price":1.7014},{"date":"1396/09/15 10:32","price":1.7016},{"date":"1396/09/15 11:00","price":1.7019},{"date":"1396/09/15 11:32","price":1.705},{"date":"1396/09/15 12:08","price":1.7042},{"date":"1396/09/15 12:32","price":1.705},{"date":"1396/09/15 13:00","price":1.7044},{"date":"1396/09/15 13:32","price":1.704},{"date":"1396/09/15 14:00","price":1.7032},{"date":"1396/09/15 14:32","price":1.7012},{"date":"1396/09/15 15:00","price":1.7033},{"date":"1396/09/15 15:32","price":1.6944},{"date":"1396/09/15 16:00","price":1.6988},{"date":"1396/09/15 16:32","price":1.6986},{"date":"1396/09/15 17:08","price":1.7002},{"date":"1396/09/15 17:32","price":1.7047},{"date":"1396/09/15 18:08","price":1.7026},{"date":"1396/09/15 18:32","price":1.6865},{"date":"1396/09/15 19:00","price":1.692},{"date":"1396/09/15 19:32","price":1.6847},{"date":"1396/09/15 20:00","price":1.6701},{"date":"1396/09/15 20:32","price":1.6655},{"date":"1396/09/15 21:08","price":1.6698},{"date":"1396/09/15 21:32","price":1.6687},{"date":"1396/09/15 22:08","price":1.6704}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398