کمترین: 
545.13
بیشترین: 
558.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
545.63
زمان: 
9/15 22:08
قیمت گازوئیل امروز 15 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 آذر 1396 , 545.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 00:00","price":557.88},{"date":"1396/09/15 00:32","price":558.13},{"date":"1396/09/15 01:00","price":557.88},{"date":"1396/09/15 01:32","price":555.5},{"date":"1396/09/15 02:00","price":555.63},{"date":"1396/09/15 05:08","price":554.88},{"date":"1396/09/15 05:32","price":555.5},{"date":"1396/09/15 06:08","price":555.63},{"date":"1396/09/15 06:32","price":555.5},{"date":"1396/09/15 08:00","price":555.38},{"date":"1396/09/15 09:00","price":555.13},{"date":"1396/09/15 09:32","price":555},{"date":"1396/09/15 10:00","price":555.25},{"date":"1396/09/15 10:32","price":555.38},{"date":"1396/09/15 11:32","price":556.38},{"date":"1396/09/15 12:32","price":555.38},{"date":"1396/09/15 13:00","price":555.75},{"date":"1396/09/15 13:32","price":554.13},{"date":"1396/09/15 14:00","price":553.88},{"date":"1396/09/15 15:00","price":554.88},{"date":"1396/09/15 15:32","price":551.88},{"date":"1396/09/15 16:00","price":552.13},{"date":"1396/09/15 16:32","price":551.13},{"date":"1396/09/15 17:08","price":552.63},{"date":"1396/09/15 18:08","price":553.25},{"date":"1396/09/15 18:32","price":548.13},{"date":"1396/09/15 19:00","price":550.63},{"date":"1396/09/15 19:32","price":550.13},{"date":"1396/09/15 20:00","price":546.13},{"date":"1396/09/15 20:32","price":545.13},{"date":"1396/09/15 21:08","price":545.63},{"date":"1396/09/15 21:32","price":545.25},{"date":"1396/09/15 22:08","price":545.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398