کمترین: 
1.8662
بیشترین: 
1.9163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.87
زمان: 
9/15 22:08
قیمت نفت کوره امروز 15 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 آذر 1396 , 1.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 00:00","price":1.9146},{"date":"1396/09/15 00:32","price":1.9163},{"date":"1396/09/15 01:00","price":1.915},{"date":"1396/09/15 01:32","price":1.9038},{"date":"1396/09/15 03:00","price":1.9034},{"date":"1396/09/15 03:32","price":1.9039},{"date":"1396/09/15 04:00","price":1.9044},{"date":"1396/09/15 04:32","price":1.9032},{"date":"1396/09/15 05:08","price":1.9018},{"date":"1396/09/15 05:32","price":1.903},{"date":"1396/09/15 06:08","price":1.9032},{"date":"1396/09/15 06:32","price":1.9033},{"date":"1396/09/15 07:00","price":1.9032},{"date":"1396/09/15 07:32","price":1.904},{"date":"1396/09/15 08:00","price":1.9026},{"date":"1396/09/15 08:32","price":1.9027},{"date":"1396/09/15 09:00","price":1.9013},{"date":"1396/09/15 09:32","price":1.9015},{"date":"1396/09/15 10:00","price":1.9038},{"date":"1396/09/15 10:32","price":1.903},{"date":"1396/09/15 11:00","price":1.9027},{"date":"1396/09/15 11:32","price":1.9058},{"date":"1396/09/15 12:08","price":1.906},{"date":"1396/09/15 12:32","price":1.9028},{"date":"1396/09/15 13:00","price":1.9045},{"date":"1396/09/15 13:32","price":1.8998},{"date":"1396/09/15 14:00","price":1.8992},{"date":"1396/09/15 14:32","price":1.8985},{"date":"1396/09/15 15:00","price":1.8999},{"date":"1396/09/15 15:32","price":1.8916},{"date":"1396/09/15 16:00","price":1.8936},{"date":"1396/09/15 16:32","price":1.8917},{"date":"1396/09/15 17:08","price":1.8962},{"date":"1396/09/15 17:32","price":1.8976},{"date":"1396/09/15 18:08","price":1.8994},{"date":"1396/09/15 18:32","price":1.8748},{"date":"1396/09/15 19:00","price":1.884},{"date":"1396/09/15 19:32","price":1.8819},{"date":"1396/09/15 20:00","price":1.8684},{"date":"1396/09/15 20:32","price":1.8662},{"date":"1396/09/15 21:08","price":1.8686},{"date":"1396/09/15 21:32","price":1.8689},{"date":"1396/09/15 22:08","price":1.87}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398