کمترین: 
4195
بیشترین: 
4213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4202
زمان: 
9/14 16:50
قیمت دلار امروز 14 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 آذر 1396 , 4202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:40","price":4211},{"date":"1396/09/14 11:50","price":4209},{"date":"1396/09/14 12:00","price":4210},{"date":"1396/09/14 12:10","price":4213},{"date":"1396/09/14 12:20","price":4212},{"date":"1396/09/14 12:30","price":4208},{"date":"1396/09/14 12:50","price":4201},{"date":"1396/09/14 13:00","price":4198},{"date":"1396/09/14 13:20","price":4195},{"date":"1396/09/14 13:30","price":4198},{"date":"1396/09/14 13:40","price":4201},{"date":"1396/09/14 14:10","price":4202},{"date":"1396/09/14 14:20","price":4207},{"date":"1396/09/14 14:30","price":4206},{"date":"1396/09/14 14:50","price":4209},{"date":"1396/09/14 15:00","price":4210},{"date":"1396/09/14 15:10","price":4211},{"date":"1396/09/14 15:30","price":4210},{"date":"1396/09/14 15:40","price":4209},{"date":"1396/09/14 16:00","price":4208},{"date":"1396/09/14 16:10","price":4205},{"date":"1396/09/14 16:20","price":4206},{"date":"1396/09/14 16:30","price":4202},{"date":"1396/09/14 16:40","price":4200},{"date":"1396/09/14 16:50","price":4202}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398