کمترین: 
1108
بیشترین: 
1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1151
زمان: 
9/14 16:50
قیمت لیر ترکیه امروز 14 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 آذر 1396 , 1151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:40","price":1108},{"date":"1396/09/14 12:00","price":1128},{"date":"1396/09/14 12:10","price":1135},{"date":"1396/09/14 12:20","price":1140},{"date":"1396/09/14 12:30","price":1141},{"date":"1396/09/14 12:40","price":1149},{"date":"1396/09/14 13:00","price":1148},{"date":"1396/09/14 13:10","price":1145},{"date":"1396/09/14 13:50","price":1155},{"date":"1396/09/14 15:00","price":1151},{"date":"1396/09/14 15:50","price":1153},{"date":"1396/09/14 16:50","price":1151}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398