کمترین: 
5098
بیشترین: 
5138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5113
زمان: 
9/14 16:10
قیمت یورو امروز 14 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 آذر 1396 , 5113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:30","price":5098},{"date":"1396/09/14 10:40","price":5100},{"date":"1396/09/14 11:50","price":5120},{"date":"1396/09/14 12:10","price":5133},{"date":"1396/09/14 12:20","price":5138},{"date":"1396/09/14 12:30","price":5135},{"date":"1396/09/14 13:00","price":5125},{"date":"1396/09/14 13:10","price":5118},{"date":"1396/09/14 16:10","price":5113}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398